PROPISI

Zakon o zastiti od pozara
Pravilnik o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara
Pravilnik o polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanjelicence i ovlašćenja za izradu Glavnog                                                                                                                               projekta zaštite odpožara i posebnih sistema i mera zaštite od požara 
Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru
Pravilnik o tehnickim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju
Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa
Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti
Pravilniko pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe 
Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i para
Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za izvođenje posebne obuke za 
lica koja rade na poslovima zastite od pozara
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara
Pravilnik o tehničkim normativima za izradu tehničke dokumentacije kojom moraju biti snabdeveni
Pravilnik o tehnickim normativima za pristupne puteve, okretnice i uredene platoe za vatr. vozila
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja
Pravilnik o minimumu sadržine opšteg dela programa obuke radnika iz oblasti zaštite od požara
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od požara autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave 
i subjekata razvrstanih u prvu i drugu kategor   
Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja
Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu
Pravilnik o posebnim merama zaštite od požara u poljoprivredi
Pravilnik o bezbednosti mašina
Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica
Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju sudova za zapaljive tečnosti
Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost
Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva
Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje
Zakon o zapaljivim i gorivim tecnostima i zapaljivim gasovima
Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja
Simboli zastite od pozara za tehnicke prikaze

Zakon o bezbednosti i zdravlju na raduPowered by WebExpress
Zaštita od požara